Metoda IEEE 1584

Zagrożenie wyładowaniem łukowym to suma niebezpiecznych warunków związanych z możliwością wydzielenia się energii spowodowanej wyładowaniem łukowym w danym elemencie lub urządzeniu elektrycznym. Uświadomienie sobie istnienia takiego zagrożenia to  pierwszy krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, życia oraz mienia. Kolejnym jest oszacowanie skali zagrożenia w celu zabezpieczenia się przed nimi oraz ewentualnego  zmniejszenia tego zagrożenia . Według amerykańskich przepisów analizę zagrożeń porażeniem łukowym lub ich ocenę należy wykonywać w każdym przypadku (dla każdego elementu instalacji elektrycznej). Wyjątek stanowią urządzenia oraz części systemu, dla których występuje „zerowa” kategoria zagrożeń np.:

 1. instalacje, w których napięcie fazowe nie przekracza wartości uznawanych za bezpieczne,
 2. rozdzielnice zamknięte z łącznikami o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 100 A,
 3. niektóre niskonapięciowe urządzenia takie jak niewielkie silniki czy inne odbiory zasilane z gniazd ogólnego przeznaczenia – jedynym ograniczeniem jest tu wartość pobieranego prądu, który nie może przekroczyć 100 A (np. duże kompresory).


W innych przypadkach należy oszacować i oznaczyć poziom zagrożenia wyładowaniem łukowym. Obecnie preferowaną metodą takich analiz jest metoda wg. algorytmów zaproponowanych w poradniku IEEE 1584. Metodę tę zaleca się także w normie NFPA 70E. Zprezentowany w poradniku IEEE 1584 algorytm analizy zagrożenia porażeniem łukowym, uważany jest za najbardziej precyzyjny z obecnie dostępnych.

W poradniku IEEE 1584 zawarto wiele ważnych informacji, wyników badań doświadczalnych oraz sposobów przeprowadzania analizy dla wielu różnych przypadków. Niestety nawet tak obszerny dokument nie zawiera wielu istotnych informacji, dlatego w procesie analizy należy sięgać także do wielu innych źródeł, głównie nowszych, w których znaleźć można wyniki ostatnich badań, zmiany w przepisach i wymaganiach oraz nowe spojrzenia na problem analizy. Należy też pamiętać, że większość wzorów zawartych w IEEE1584 a wykorzystywanych w procesie analizy jest wynikiem prac doświadczalnych, przeprowadzanych w laboratoriach, w określonych warunkach.  Wyniki analizy będą zatem zawsze pewnym przybliżeniem rzeczywistości. Analiza zagrożeń wyładowaniem łukowym musi być zawsze poprzedzona analizą warunków zwarciowych w analizowanej instalacji. Poniżej pokazano 10 najważniejszych czynności w przypadku korzystania z metody IEEE1584 w celu przeprowadzenia analizy: 

 1. Zebranie danych o analizowanym systemie zasilania zakładu przemysłowego.
 2. Określenie aktualnej konfiguracji systemu.
 3. Obliczenie właściwego prądu zwarcia metalicznego w miejscach analizy zagrożenia.
 4. Obliczenie wartości prądu zwarcia łukowego.
 5. Poznanie typów oraz ch-tyk czasowo-prądowych urządzeń zabezpieczających analizowany fragment instalacji.
 6. Określenie czasu palenia się łuku.
 7. Określenie napięcia znamionowego dla analizowanego fragmentu instalacji.
 8. Ustalenie tzw. odległości pracy.
 9. Obliczenie energii łuku elektrycznego.
 10. Określenie strefy działania łuku.
Więcej na ten temat znajdziesz w linkach poniżej:
Zarys analizy
Zmniejszanie zagrożenia
Ochrona przed skutkami łuku