Przykładowe wyniki analizy

W wyniku przeprowadzenia analizy zagrożenia porażeniem łukowym uzyskuje się zbiór wyników obliczeń w przykładowej postaci:

tabelalukpng

Takie wyniki powinno się posiadać dla każdej przemysłowej instalacji elektrycznej z obwodami trójfazowymi. Głównym celem analiz jest bowiem ochrona pracownika, który musi wykonywać prace pod napięciem. Ochrona realizowana jest poprzez dobór właściwych środków ochrony osobistej co nie jest możliwe bez wykonania analizy kategorii zagrożenia. Dąży się bowiem do tego, aby: 

  1. zapewnić w każdym przypadku ochronę zapobiegającą oparzeniom "gorszym" niż drugiego stopnia,  
  2. uniknąć „nadochrony” (czyli wyposażenia w środki ochrony większe niż jest to konieczne).
Przeprowadzenie analizy jest procesem, który wymaga czasu, pracy oraz środków finansowych, lecz jednocześnie daje wiele korzyści: 
  1. Pracodawca lub osoba odpowiedzialna za instalację elektryczną w zakładzie, uzyskuje informacje na temat występującego poziomu zagrożeń wyładowaniem łukowym.
  2. Można uzyskać wskazówki, w jaki sposób zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym zmniejszyć, zwiększając przy okazji niezawodność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej poprzez lepszą koordynację urządzeń zabezpieczających.
  3. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia pożaru na skutek nieprawidłowego zadziałania zabezpieczeń.
  4. Proces analizy wymaga zebrania, sprawdzenia i zaktualizowania wielu danych instalacji elektrycznej oraz danych urządzeń ją tworzących, co pozwala na wyeliminowanie potencjalnych wypadków związanych z niewłaściwym doborem zabezpieczeń (o nieadekwatnym do wymagań zakresie prądowym).
  5. W razie awarii (np. zwarcia) mogłoby dojść do poważnych zniszczeń, zarówno w urządzeniu zabezpieczającym, jak i chronionym, oraz do narażenia personelu na działanie łuku elektrycznego, który może powstać podczas zwarcia.
  6. Zaktualizowane dane pozwolą zracjonalizować  proces projektowania i ewentualnej modernizacji systemu, co pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy w przyszłości.
  7. Może okazać się również, że wymagana kategoria sprzętu PPE jest niższa niż wykorzystywana dotychczas, dzięki czemu zmniejszą się wydatki na sprzęt ochrony osobistej (im wyższa kategoria sprzętu, tym jest on droższy) a prace pod napięciem będa wykonywane sprawniej.

Gdy analiza zagrożenia łukiem elektrycznym jest wykonana, konieczne jest oznaczenie wszystkich urządzeń specjalnymi tabliczkami informacyjno-ostrzegawczymi: 
2016-10-31_18h19_58png

Na koniec warto sporządzić raport z analizy, dzięki któremu w każdej chwili będzie można do niego wrócić, posiłkując się w miarę potrzeby zawartymi w nim informacjami. Raport może okazać się nieodzowny w sytuacji wystąpienia wypadku związanego z łukiem elektrycznym, stanowiąc dowód przeprowadzenia analizy oraz jej poprawność.
I pamiętajmy!!! Nawet najlepiej dobrana kategoria PPE nie oznacza maksimum bezpieczeństwa – dużo bezpieczniejsza jest praca przy urządzeniach odłączonych od napięcia i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, należy się do tej zasady stosować!!!